Zajímavosti regionu

Přírodní zajímavosti


Skály

certovy skaly

 • Čertovy skály v Lidečko - přírodní památka Čertovy skály, která se nachází na úpatí hory zvané Kopce. Tento pozoruhodný skalní výtvor je významnou dominantou obce. Čertovy skály jsou dlouhé 150 m a místy až 25 m vysoké. Z geomorfologického hlediska jsou příkladem erozí narušeného tzv. strukturního svahu obvykle označovaného jako skalní zeď či hradba. Jedná se o příčnými puklinami rozčleněnou pískovcovou lavici. V bezprostředním okolí se nachází množství menších skalních útvarů, které byly vytvořeny zvětráváním a odnosem měkčích částí horniny. Dnes je skalní stěna častým cílem horolezců z blízkého i vzdáleného okolí.

 

 

pulcinske skaly

 • Pulčínské skály ve Francově Lhotě - Turisticky atraktivní území s výskytem významného geologického fenoménu - skalního města. Archeologické nálezy jak prehistorické, tak středověké (zbytky skalního hrádku). Skalní útvary odolného pískovce vypreparované z méně odolných hornin na vrcholu i svazích kopce Hradisko jsou spolu se zbytky zachovalých lesních porostů chráněny v Národní přírodní rezervaci Pulčín-Hradisko. V sekci video je možno zhlédnout krátký dokument

 

 

 

lacnovske skaly

 • Lačnovské skály - tento pískovcový skalní útvar se nachází Severovýchodně od obce Lačnov, na vrchu Vrátnice (683 m n. m.). Jsou členěny na horní skály, zvané Vrátnica, a dolní skály, zvané Trčkovy skály. Jsou zde četné voštiny, skalní mísy a pseudokrasové jeskynní výklenky. Z horních skal je nádherný výhled k jihu na část Bílých Karpat s Valašskoklobouckem v popředí a severovýchodním směrem na část Vsetínských vrchů a Beskyd.

 

 

 

 

 

 

Památné stromy

Kobzova lipa

 • Kobzova Lípa ve Francově Lhotě - nachází se v horní části obce Francova Lhota, je stará 300 až 400 let. Její obvod ve výšce 1,5 m je 7,30 m a výška 24 m. Kmen lípy je dutý. K tomuto stromu se váže řrada pověstí. V její dutině se údajně ukryli a zachránili si tak život místní obyvatelé při nájezdech Kuruců - uherských povstalců

 

 • Lípa velkolistá v Horní Lidči - nachází se na jižním okraji obce, je stará asi 150 let, její obvod je 410 cm a je vysoká 19 m.

 

 • Dub letní v Horní Lidči - nachází se na jihovýchodním okraji obce a je starý asi 400 let, obvod ve výšce 1,3 m je 7,05 , výška stromu je 12 m.

 

 • Lípa velkolistá ve Střelné - tato památná lípa pochází zhruba ze 17. století a patří mezi významné přírodní památky obce 

 

 • Javor babyka v Lačnově - roste v polích, východně od obce a je starý přibližně 200 let. Jeho obvod činí 375 cm a výška je asi 10 m.

 

 • Lípa velkolistá v obci Študlov - leží u silnice v intravilánu obce, její stáří se odhaduje na 250 let, obvod tohoto stromu je 590 cm a výška asi 21 m.

 

 • Lípy na Vařákových pasekách v Lačnově - jedná se o lípu Růženy Šopové a lípu Karla Vařáka na Vařákových pasekách. Tyto stromy zde stojí jako tiché pomníky tragédie, která se zde odehrála na samém konci II. světové války. Zdejší obyvatelé byli zatčeni a někteří z nich také zavražděni gestapem za pomoc partyzánům. Domy rodiny Vařákovy byly spáleny a jednou z připomínek těchto událostí se kromě kamenného pomníku staly právě tyto dvě památné lípy.

 

 • Javor babyka v Leskovci - nachází se jihozápadně od obce, u vodojemu a je to jeden ze tří největších javorů babyka na Vsetínsku.

 

 • Lípa velkolistá v obci Pozděchov - roste v zahradě u vjezdu do usedlosti. Stáří je odhadováno na 200 - 300 let, obvod stromu je 507 cm a výška asi 23 m.

 

 • Buk lesní v Lužné - nachází se na vrcholku nad osadou Vráblovy paseky. je starý přibližně 100 - 150 let. Obvod stromu je 400 cm a výška asi 17 m.

 

Chráněné lokality

 • Pulčín - Hradisko - Národní přírodní rezervace (viz. Skály)
 • Čertovy skály - Přírodní památka (viz. Skály) 
 • Šafránová louka v Lačnově - Přírodní památka, louka s bohatým výskytem silně ohroženého šafránu bělokvětého, v obci Lačnov roste tento druh šafránu také na Sucháčkových pasekách
 • Šafránová louka v Pozděchově - Přírodní památka, louka s bohatým výskytem silně ohroženého šafránu bělokvětého
 • Květnatá louka Prlov - Přírodní památka, louka a listnatý lesík s výskytem zvláště chráněných a vzácných rostlin, především orchidejí veleníčku zeleného, vstavače bledého a prstnatce Fuchsova.
 • Rybník Neratov - Přírodní památka. Chovný rybník, který se nachází na pomezí katastrů Prlova a Pozděchova, významná vodní a mokřadní společenstva s bohatým výskytem ohrožených druhů obojživelníků a bezobratlých.
 • Kopce - Příodní památka - Nachází se severně od obce Lidečko. Jedná se o mohutný skalní sesuv pískovců s rozsedlinovými jeskyněmi, regionálně významné zimoviště netopýrů, především kriticky ohroženého druhu vrápence malého
 • Hrádek - Přírodní pamáka. Nachází se na katastru obce Študlov a představuje extnzivní přírodní sad, s orchidejovou loukou a bývalou jalovcovou pastvinou na výslunné stráni, místy i s prameništi.

 

 
valasská senice
Francova Lhota Horní Lideč Lačnov Leskovec Lidečko Lužná Prlov Pozděchov Seninka Střelná Študlov Ústí Valašská Senice Valašské Příkazy Valašská Polanka

 

Haven't heard of https://windice.io/dice ? So it's time to find out what it is! And with this you can change your life once and for all!